HTML - CSS - Javascript

Sử dụng comment code trong javascript

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để vô hiệu hóa một (một số) đoạn mã trong chương trình

Có 2 cách viết comment trong javascript sử dụng cho loại comment chỉ gồm 1 dòng và loại gồm nhiều dòng.

Comment 1 Dòng

Để viết các comment chỉ dài 1 dòng trong JavaScript chúng ta thêm 2 ký tự // ở phía đầu dòng. Ví dụ:

// Thay đổi văn bản trong phần tử p đầu tiên
document.getElementById("p1").innerHTML = "Dòng đầu";
// Thay đổi văn bản trong phần tử p thứ 2
document.getElementById("p1").innerHTML = "Dòng thứ 2";

 

Comment Nhiều Dòng

Để viết các comment dài cần phải tách thành nhiều dòng thì chúng ta sử dụng cặp dấu comment /* */. Ví dụ:

/* Đoạn code phía dưới sẽ thay đổi:
- văn bản trong phần tử p đầu tiên với id là p1 và
- văn bản trong phần tử p thứ 2 với id là p2
*/
document.getElementById("p1").innerHTML = "Dòng đầu";
document.getElementById("p1").innerHTML = "Dòng thứ 2";