HTML - CSS - Javascript

Break và Continue trong javascript

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue).

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) {
    continue;
  }
  console.log("i có giá trị: " + i);
}

Vòng lặp trên sẽ được thực thi cho các giá trị của i từ 0 tới 9 nhưng bỏ qua khi i bằng 3.

Ngược lại trong ví dụ dưới đây sử dụng break:

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i == 3) {
    break;
  }
  console.log("Số có giá trị: " + i);
}

Vòng lặp trên sẽ chỉ chạy với biến i nhận các giá trị là 0, 1 và 2. Khi i bằng 3, vòng lặp sẽ bị chấm dứt.