HTML - CSS - Javascript

JavaScript Là Gì

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình duyệt (Firefox, Safari, Chrome...)

 

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình duyệt (Firefox, Safari, Chrome...)

Một Số Hiệu Ứng Javascript

Sử dụng JavaScript chúng ta có thể thay đổi nội dung của phần tử HTML

<p id="text">Xin chào</p>
<button onclick="changeText()">Click Me!</button>

 

Sử dụng JavaScript để thay đổi thuộc tính của phần tử HTML

function changeImage() {
  var image = document.getElementById('myImage');
  if (image.src.match("bulbon")) {
    image.src = "http://i.imgur.com/FBwb07k.gif";
  } else {
    image.src = "http://i.imgur.com/lM5nq1L.gif";
  }
}

 

Sử dụng JavaScript để thay đổi CSS

function changeCSS() {
  var text = document.getElementById("text");
  text.style.fontSize = "25px";      
  text.style.color = "green"; 
}

 

JavaScript để kiếm tra dữ liệu nhập vào

function checkInput() {
  var x, text;
  x = document.getElementById("num").value;

  // If x is Not a Number or less than one or greater than 10
  if (isNaN(x) || x < 1 || x > 10) {
    text = "Không hợp lệ";
  } else {
    text = "OK con dê =))";
  }
  document.getElementById("text").innerHTML = text;
}