HTML - CSS - Javascript

Biến trong Javascript

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu

Biến được khai báo sử dụng từ khóa var. Ở ví dụ dưới chúng ta có 3 biến là xy và z:

var x;
var y;
x = 2000;
y = 2016;

 

Tên biến bao gồm các ký tự từ a->z, A->Z, các số từ 0->9 và ký tự $. Tuy nhiên tên biến không được phép bắt đầu bằng số và không có dấu gạch nối (-) trong tên biến.

Khi khai báo biến bạn cũng có thể khởi tạo giá trị cho nó như sau:

var x = 2000;
var y = 2016;

 

Chúng ta cũng có thể khai báo nhiều biến cùng một lúc và sử dụng dấu , để phân biệt giữa các biến với nhau, như sau:

var name = "Batman", age = 25;

 

Bạn cũng có thể thực hiện phép toán khi khởi gạo giá trị:

var x = 200 * 10;
var y = x + 16;

Nếu bạn khai báo biến với phép toán cộng sử dụng một giá trị kiểu số và một giá trị kiểu ký tự thì JavaScript sẽ thực hiện phép tính trên các số được đặt kế tiếp nhau và sau đó nối tất cả các giá trị trong phép toán lại với nhau thành một chuỗi. Ví dụ:

var z = 2 + 0 + "16"

 

Sau khi khai báo thì cả giá trị biến và kiểu giá trị của biến đều có thể thay đổi được.

var x = 20;
x = 12;
x = "Mười Hai";

Ở ví dụ trên khi khai báo biến x được gán giá trị là số nhưng sau đó thay đổi thành giá trị kiểu chuỗi ký tự.