HTML - CSS - Javascript

Toán tử trong Javascript

Cùng tìm hiểu các toán tử trong Javascript trong bài này nhé.

Gán Giá Trị

Để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng dấu =:

var age;
age = 5;

 

Toán Số Học

Bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, phần dư:

var x = 100 + 50;
document.getElementById("text").innerHTML = x;
x = 100 - 50;
// document.getElementById("text").innerHTML = x;
x = 100*50
// document.getElementById("text").innerHTML = x;
x = 100/50
// document.getElementById("text").innerHTML = x;
x = 100%50 // Phần dư của phép chia 100:50
// document.getElementById("text").innerHTML = x;

 

Tăng, Giảm Giá Trị Biến 1 Đơn Vị

Để tăng hay giảm giá trị của biến đi 1 đơn vị chúng ta có thể dùng các cách viết tắt sau:

var x = y = 100;
x++;
document.getElementById("text1").innerHTML = x;
y--;
document.getElementById("text2").innerHTML = y;

 

Tăng Sau

2 cách viết x++ hay x-- được gọi là tăng sau (post-increment) và giảm sau (post-decrement). Sở dĩ có 2 thuật ngữ này là để phân biệt với tăng trước (pre-increment) ++x và giảm trước (pre-decrement) --x.

Tăng trước và tăng sau về mặt bản chất không khác nhau đối với giá trị của biến được tăng, tuy nhiên chúng khác nhau ở giá trị trả về. Ví dụ:

var x = 5;
var a = x++;  // a là 5 trong khi x là 6
// a = x++ trả về giá trị của x trước và gán cho a sau đó mới tăng gía trị của x
document.getElementById("text1").innerHTML = a;
document.getElementById("text2").innerHTML = x;

y = 5;
var b = ++y; // b là 6 và y cũng là 6
// b = ++y tăng giá trị của biến y và trả về giá trị sau khi tăng (6) và gán giá trị này cho biến b

document.getElementById("text3").innerHTML = b;
document.getElementById("text4").innerHTML = y;

 

Tăng, Giảm Giá Trị Biến 1 Lượng Nhất Định

Để gán giá trị cho biết đồng thời tăng (hay giảm) giá trị của biến thêm một lượng nhất định ta có thể dùng cách viết tắt sau:

var x = y = 100;
x += 20; // 120
y -= 20; // 80

 

Tương tự chúng ta cũng có thể gán giá trị cho biến sử dụng phép toán *=

var x = y = 20;
x *= 5; // 100
y /= 5; // 4

Toán Logic

Trong javascript các phép toán logic thông thường gồm có:

  • ==: So sánh ngang bằng về gí trị của 2 biến hoặc biến với biểu thức, hằng số...
  • ===: So sánh ngang bằng chặt (cả về giá trị và kiểu dữ liệu)
  • !=: So sánh khác
  • >=: Lớn hơn hoặc bằng
  • <=: Nhỏ hơn hặc bằng
  • &: Trả về true nếu giá trị của mọi biểu thức tham gia vào phép toán đều nhận giá trị true
  • ||: Trả về true nếu giá trị của một trong các biểu thức tham gia vào phép toán đều nhận giá trị true

Ví dụ:

var a = 5;
var b = 3;
var c = 0;
var d = false;
document.getElementById("text1").innerHTML = (a > b); // true
document.getElementById("text2").innerHTML = (a == b); // false

document.getElementById("text3").innerHTML = (a == 5); // true
document.getElementById("text4").innerHTML = (a === "5"); // false

document.getElementById("text5").innerHTML = (a && c); // false
document.getElementById("text6").innerHTML = (b && d); // false

document.getElementById("text7").innerHTML = (c || d); // false
document.getElementById("text8").innerHTML = (a || c); // true