HTML - CSS - Javascript

Cấu Trúc Điều Khiển trong javascript

Cấu trúc điều khiển dùng để điều khiển luồng thực thi của chương trình.

Trong bài học này bạn sẽ tìm hiểu 3 cấu trúc điều khiển: ifelse và elseif

If

Câu lệnh if bao gồm một biểu thức điều kiện và đoạn mã sẽ được thực thi khi điều kiện đó nhận giá trị là true. Ví dụ:

var score = 10;
if (score == 10) {
  alert("Good job");
}

Lưu ý: ở đây chúng ta sử dụng toán tử so sánh == chứ không phải là gán giá trị =.

Else

else được sử dụng chung với if. Ngược lại với if, khi biểu thức điều kiện trong ìf nhận giá trị là false thì đoạn mã lệnh trong else sẽ được thực thi. Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ:

var score = 5;
if (score == 10) {
  alert("Xuất sắc");
} else {
  alert("Cần cố gắng");
}

Elseif

elseif được dùng để thêm biểu thức điều kiện kiểm tra khi biểu thức điều kiện trong if không trả về giá trị là true. Ví dụ:

var score = 5;
if (score == 10) {
  alert("Xuất sắc");
} elseif (score <5) {
  alert("Cần cố gắng");
} else {
  alert("Tốt");
}