Hướng dẫn - Thủ thuật

Bộ sách hướng dẫn sử dụng Kloxo toàn tập

Bộ sách hướng dẫn sử dụng Kloxo toàn tập bằng file PDF

Nội dung bộ sách:

1. Add Domain trên Kloxo ........... 2
2. Add Email Account Kloxo ............ 3
3. Add SubDomain trong Kloxo ...................... 5
4. Bảo vệ thư mục-Protected Directories ................. 6
5. Block IP truy cập ...................... 7
6. Cấu hình Mail Forward và Mail Alias ............................. 9
7. Chỉnh sửa bản ghi Mail MX .............. 11
8. Quản lý Database bằng PhpMyadmin ................ 12
9. Quản lý thư mục File Manager ......................... 13
10. Tạo Database MySQL .......................... 14
11. Tạo Mailling List ................. 16
12. Tạo tài khoản FTP ....................... 17
13. Thay đổi Password User ............................... 18
14. Thiết lập Web Mail Applications .................. 19
15. Upload file trên Kloxo ................... 21
16. Xem thông tin tài khoản Infomation .................... 23
17. Xem thông tin Traffic History .......................... 24

Link download: http://adf.ly/uwEY9

  • Posted by
  • 2014-12-03 16:55:58