Tag: js

Break và Continue trong javascript

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue).

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:55:25

Vòng lặp trong javascript

Vòng lặp được sử dụng nhằm thực hiện một (một số) nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiếu lần.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:52:40

Cấu Trúc Điều Khiển trong javascript

Cấu trúc điều khiển dùng để điều khiển luồng thực thi của chương trình.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:49:54

Phạm Vi Của Biến (variable scope) trong javascript

Phạm vi của biến (variable scope) hay còn gọi là Tầm biến. Khi được định nghĩa ở ngoài hàm biến sẽ có phạm vi global, ngược lại khi định nghĩa trong hàm biến có phạm vi local (chỉ có thể truy cập biến trong phạm vi hàm đó).

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:46:49

Hàm trong javascript

Sử dụng hàm khi chúng ta muốn nhóm một số đoạn code nào đó có liên quan với nhau để thực hiện một công việc nhất định.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:43:25

Kiểu Dữ Liệu trong Javascript

Cùng tham khảo các kiểu dữ liệu cơ bản của Javascript như kiểu chuỗi, kiểu số, mảng, kiểu boolean, kiểu NaN, kiểu undefied, kiểu object

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:39:07

Biến trong Javascript

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:28:03

Sử dụng comment code trong javascript

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để vô hiệu hóa một (một số) đoạn mã trong chương trình

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 10:19:27

JavaScript Là Gì

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình duyệt (Firefox, Safari, Chrome...)

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 10:16:48