Sử dụng comment code trong javascript

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để vô hiệu hóa một (một số) đoạn mã trong chương trình

  • Posted by Admin
  • 2020-06-09 10:19:27