Mini Project sử dụng PHP với MVC - Phần 2

Chúng ta tiếp tục với phần 2 của mini project sử dụng hướng đối tượng và MVC trong PHP. Trong phần này, chúng ta sẽ hoàn tất CRUD của bảng students và làm thêm các phần Login, Register.

Trong phần trước, chúng ta đã làm việc với hiển thị danh sách sinh viên cũng như xem chi tiết một sinh viên. Giờ chúng ta sẽ viết các method và view để thêm, sửa và xóa một sinh viên nhé.