Xóa và sửa bài viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách hiển thị danh sách bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sửa và xóa các bài viết được lưu trên database.
 

Tạo code xóa Bài Viết

Trên máy bạn mở text editor và tạo một file với tên delete.php với nội dung như sau:

<?php
include('_connect_db.php');
$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 0;
if ($id === 0) {
header('Location: list.php');
}
$query = "DELETE FROM posts WHERE id=" . $id;
$result = $connection->query($query);
if($result) {
echo "Deleted successfully";
} else {
echo "Deleted fail: " . $connection->error;
}
echo "<br /> <a href="list.php"><< Back To List</a>";

?>
 

Tạo Trang hiển thị giao diện Update Bài Viết

Tạo  file edit.php với nội dung sau:

<?php 
$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 0;
if ($id === 0) {
header('Location: list.php');
}
?>

<form method="POST" action="update.php">
<div>
<input type=
"text" name="title" placeholder="Nhập tiêu đề" required="true">
</div>
<div>
<textarea name=
"content" placeholder="Nhập nội dung" required="true"></textarea>
</div>
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id ?>"/>
<button type=
"submit">Lưu</button>
</form>Tạo Trang thực hiện update Bài Viết vào cơ sở dữ liệu


<?php
echo "<br /> <a href="list.php"><< Back To List</a>";

include('_connect_db.php');

$id= isset($_POST['id']) ? $_POST['id'] : die("ID không được để trống");
$title = isset($_POST['title']) ? $_POST['title'] : die("Tiêu đề không được để trống");
$content = isset($_POST['content']) ? $_POST['content'] : die("Nội dung không được để trống");

$sql = "UPDATE posts SET `title`='" . $title . "', `content`='" . $content . "' WHERE id=" . $id;
$result = $connection->query($sql);

if ($result) {
echo "Bài viết đã được cập nhật thành công!";
}
else {
echo "Lỗi khi lưu bài viết: " . $mysqli->error;
}?>
php php cơ bản