HTML - CSS - Javascript

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong html được sử dụng để thiết lập định dạng hiển thị cho các phần tử HTML trong văn bản.

Thuộc tính Style trong HTML

Sử dụng thuộc tính Style để thiết lập định dạng cho các phần tử của HTML. Thuộc tính style trong HTML có cú pháp như sau:

<tagname style=”property:value;”>

Property là thuộc tính CSS. Value là một giá trị CSS.

Màu nền trong HTML

Thuộc tính background-color xác định màu nền cho một phần tử HTML. Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

<body style=”background-color:powderblue;”>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

Màu văn bản trong HTML

Thuộc tính color xác định màu văn bản cho một phần tử HTML:

<h1 style=”color:blue;”>Đây là tiêu đề</h1>
<p style=”color:red;”>Đây là văn bản.</p>

Phông chữ trong HTML

Thuộc tính font-family định nghĩa phông chữ sẽ được sử dụng cho một phần tử HTML:

<h1 style=”font-family:verdana;”>Đây là tiêu đề</h1>
<p style=”font-family:courier;”>Đây là văn bản.</p>

Kích thước văn bản trong HTML

Thuộc tính font-size xác định kích thước văn bản cho một phần tử HTML:

<h1 style=”font-size:300%;”>Đây là tiêu đề</h1>
<p style=”font-size:160%;”>Đây là văn bản.</p>

Định dạng văn bản trong HTML

Thuộc tính text-align xác định sự căn chỉnh cho văn bản:

<h1 style=”text-align:center;”>Căn giữa tiêu đề</h1>
<p style=”text-align:center;”>Căn giữa văn bản.</p>

Tổng kết

  • Sử dụng thuộc tính style để định dạng phần tử trong HTML.
  • Sử dụng background-color để hiển thị màu nền.
  • Sử dụng color để hiển thị màu chữ.
  • Sử dụng font-family để hiển thị phông chữ văn bản.
  • Sử dụng font-size để hiển thị kích thước chữ.
  • Sử dụng text-align để căn chỉnh văn bản.