HTML - CSS - Javascript

Vòng lặp trong javascript

Vòng lặp được sử dụng nhằm thực hiện một (một số) nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiếu lần.

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các vòng lặp được sử dụng trong Javascript.

For

Vòng lặp for có cấu trúc như sau:

for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) {
  // Mã code
}

Trong đó:

 • biểu thức 1: là câu lệnh được thực thi một lần khi vòng lặp bắt đầu
 • biểu thức 2: đây là biểu thức điều kiện, nếu trả về là true thì vòng lặp sẽ tiếp tục chạy, ngược lại vòng lặp sẽ kết thúc
 • biểu thức 3: biểu thức này được thực hiện mỗi một lần vòng lặp được thực thi

Hãy xem một ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn:

for (i = 0; i < 10; i++) { 
  console.log('Xin chào');
}

For in

Vòng lặp for in được dùng với object giúp dễ dàng lặp qua các phần tử của object. Ví dụ:

var person = {firstname:"John", lastname:"Doe", age:25}; 

var text = "";
var x;
for (x in person) {
  console.log('Index có giá trị: ' + x
   + ', phần tử có giá trị: ' + person[x]);
}

While

Vòng lặp while có cấu trúc khá đơn giản như sau:

while (biểu thức điều kiện) {
  Mã lệnh
}

Trong đó, nếu biểu thức điều kiện trả về giá trị true thì vòng lặp sẽ tiếp tục chạy, ngược lại vòng lặp sẽ chấm dứt.

var i = 1;
while (i < 10) {
  console.log("Số thứ: " + i);
  i++;
}

Do While

Vòng lặp do while là một biến thể của while, sự khác biệt là với do while là vòng lặp luôn được thực thi ít nhất một lần (lần đầu tiên) và mã lệnh của vòng lặp được đặt trong cấu trúc do như sau:

do {
  // mã lệnh
}
while (condition);

Ví dụ:

var i = 1;
do {
  console.log("Số thứ: " + i);
  i++;
}
while (i < 10);