Vòng Lặp trong PHP

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn code lặp đi lặp lại một số lần nhất định dựa trên giá trị trả về từ một điều kiện cho trước.

 

Vòng Lặp Là Gì

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn code lặp đi lặp lại một số lần nhất định dựa trên giá trị trả về từ một điều kiện cho trước.

<?php
  $i = 0;

   while ($i < 10) {
    echo "$i<br>";
    $i++;
   }
?>

 

Các Loại Vòng Lặp Trong PHP

Khi lập trình đôi khi chúng ta sẽ cần chạy một đoạn code lặp đi lặp lại, lúc này sử dụng vòng lặp sẽ giúp chúng ta tránh việc phải thêm vào tập tin PHP những đoạn code giống nhau này nhiều lần.

Trong PHP chúng ta có các loại vòng lặp sau:

 • Vòng lặp while.
 • Vòng lặp do...while.
 • Vòng lặp for.
 • Vòng lặp foreach.

Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng loại vòng lặp này.