Tag: php cơ bản

Mini Project sử dụng PHP với MVC - Phần 2

Chúng ta tiếp tục với phần 2 của mini project sử dụng hướng đối tượng và MVC trong PHP. Trong phần này, chúng ta sẽ hoàn tất CRUD của bảng students và làm thêm các phần Login, Register.

 • Posted by Admin
 • 2020-09-13 20:54:28

Mini Project sử dụng PHP với MVC

Các bạn đã học xong phần lý thuyết MVC, giờ chúng ta cùng đến với một mini project sử dụng PHP, MySQL, OOP và MVC nhé để cho rõ hơn nhé.

 • Posted by Admin
 • 2020-07-25 16:02:12

Giới thiệu về MVC

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu MVC là gì, để hiểu được khái niệm trên, chúng ta cùng đọc qua bài học lý thuyết bên dưới này và cùng nghiên cứu xem MVC là gì.

 • Posted by Admin
 • 2020-07-25 15:34:11

MVC trong PHP

Trong bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với kiến trúc MVC trong PHP. Đây là một trong những khái niệm rất quan trọng bên cạnh Hướng đối tượng (OOP)

 • Posted by Admin
 • 2020-07-25 15:04:26

Xóa và sửa bài viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách hiển thị danh sách bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sửa và xóa các bài viết được lưu trên database.
 

 • Posted by Admin
 • 2020-07-24 18:13:56

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:01:10

Lưu dữ liệu xuống database bằng PHP

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php để xử lý việc lưu bài viết trên MySQL database.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 20:53:04

Tạo Form HTML tạo bài viết với PHP

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang PHP với một form để người dùng có thể tạo bài viết.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 16:08:36

Thiết Kế cơ sở dữ liệu với mysql

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu trữ dữ liệu

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:50:34

Mảng trong PHP

Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc nhiều mảng khác.
 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:45:42

Vòng Lặp For trong PHP

Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:39:12

Vòng Lặp While trong PHP

Vòng lặp while trong PHP được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại khi một biểu thức điều kiện cho trước trả về giá trị là true.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:34:12

Vòng Lặp trong PHP

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn code lặp đi lặp lại một số lần nhất định dựa trên giá trị trả về từ một điều kiện cho trước.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:31:54

Câu Lệnh Switch - case trong PHP

Câu lệnh switch trong PHP được sử dụng khi trong chương trình chúng ta cần lựa chọn để chạy một đoạn code trong một danh sách các đoạn code cho trước.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:27:47

Câu Lệnh IF, ELSE, ELSEIF trong PHP

Câu lệnh if (hay câu lệnh đều kiện if) trong PHP được sử dụng để thực thi một đoạn code cho trước khi và chỉ khi điều kiện trả về giá trị true.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:24:26