Tag: php

Mini Project sử dụng PHP với MVC - Phần 2

Chúng ta tiếp tục với phần 2 của mini project sử dụng hướng đối tượng và MVC trong PHP. Trong phần này, chúng ta sẽ hoàn tất CRUD của bảng students và làm thêm các phần Login, Register.

 • Posted by Admin
 • 2020-09-13 20:54:28

Mini Project sử dụng PHP với MVC

Các bạn đã học xong phần lý thuyết MVC, giờ chúng ta cùng đến với một mini project sử dụng PHP, MySQL, OOP và MVC nhé để cho rõ hơn nhé.

 • Posted by Admin
 • 2020-07-25 16:02:12

Giới thiệu về MVC

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu MVC là gì, để hiểu được khái niệm trên, chúng ta cùng đọc qua bài học lý thuyết bên dưới này và cùng nghiên cứu xem MVC là gì.

 • Posted by Admin
 • 2020-07-25 15:34:11

Xóa và sửa bài viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách hiển thị danh sách bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sửa và xóa các bài viết được lưu trên database.
 

 • Posted by Admin
 • 2020-07-24 18:13:56

Từ khoá $this và self trong PHP

Cùng nhau so sánh hai từ khóa $this và self trong PHP để hiểu rõ hơn nhé các bạn.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 22:27:10

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp con có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp cha.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 22:08:35

Tính Kế Thừa - OOP PHP

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế thừa còn được gọi là lớp cha và lớp kế thừa được gọi là lớp con.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 22:03:14

Tính Đóng Gói - OOP PHP

Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức. Nói cách khác tính đóng gói cho phép kiểm soát quyền truy cập (và thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức của đối tượng (hoặc lớp) và đối tượng (hoặc lớp) con.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:59:15

Tính Trừu Tượng - OOP PHP

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:38:36

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, trừu tượng, khỏ hiểu và không cần thiết để học. Tuy nhiên việc nắm vững được tính hướng đối tượng trong lập trình PHP là một yếu tố quan trọng để người lập trình có thể viết được ứng dụng một cách hiệu quả.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:33:03

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:01:10

Lưu dữ liệu xuống database bằng PHP

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php để xử lý việc lưu bài viết trên MySQL database.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 20:53:04

Tạo Form HTML tạo bài viết với PHP

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang PHP với một form để người dùng có thể tạo bài viết.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 16:08:36

Thiết Kế cơ sở dữ liệu với mysql

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu trữ dữ liệu

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:50:34

Mảng trong PHP

Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc nhiều mảng khác.
 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 15:45:42