Vòng Lặp For trong PHP

Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước.

 

Vòng Lặp for trong PHP

Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước.

Cú Pháp

Cú pháp vòng lặp for trong PHP cần sử dụng tới một biến đếm với ba biểu thức như sau:

for (khởi tạo biến đếm; kiểm tra biến đếm; tăng giá trị biến đếm) {
  // code trong vòng lặp
}

Trong đó:

 • Biểu thức đầu tiên khởi tạo giá trị cho biến đếm và nó chỉ được chạy ở vòng lặp đầu tiên, trong các vòng lặp tiếp theo biểu thức này được bỏ qua
 • Biểu thức hai là biểu thức điều kiện để xác định có chạy code trong vòng lặp hay không. Biểu thức này kiểm tra giá trị biến đếm với một giá trị cho trước.
 • Biểu thức ba được chạy ở cuối mỗi vòng lặp để tăng giá trị của biến đếm thường là 1 đơn vị.

Ví dụ:

<?php
  for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
    echo $i, "<br>";
  }
?>

 

Vòng Lặp foreach trong PHP

Vòng lặp foreach trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước.

Cú Pháp

Cú pháp vòng lặp foreach trong PHP lặp qua các phần tử trong một mảng. Vòng lặp này cần sử dụng tới một mảng và có cú pháp như sau:

foreach($array as $value) {
  // code trong vòng lặp
}

Hoặc:

foreach($array as $value) {
  // code trong vòng lặp
}

Ví dụ:

<?php 
$car_brands = array("Toyota", "Honda", "Suzuki"); 

foreach ($car_brands as $value) {
  echo "$value <br>";
}
?>

 

Đoạn code trên sử dụng vòng lặp foreach để lặp qua các phần tử trong mảng $car_brands và in ra giá trị của từng phần tử.

Trường hợp chúng ta cần sử dụng tới khoá và giá trị của phần tử trong mảng:

<?php 
$car_brands = array("Toyota", "Honda", "Suzuki"); 

foreach ($car_brands as $key => $value) {
  $keyx = $key + 1; 
  echo "Hãng xe đứng thứ $keyx là $value";
}
?>

 

Đoạn code trên sử dụng vòng lặp foreach để lặp qua các phần tử trong mảng $car_brands sử dụng đồng thời cả khoá và giá trị của từng phần tử.

Lưu ý: Đoạn code trong vòng lặp foreach trên sử dung cặp dấu ngoặc () quaynh biểu thức $key + 1, điều này sẽ khiến PHP ưu tiên thực hiện phép toán cộng $key +1 trước sau đó mới thực hiện nối chuỗi thay vì nối chuối hai chuỗi đầu tiên rồi thực hiện phép cộng với 1.