Dropdown Menu trong Bootstrap 4

Chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với series học Bootstrap 4 và sẽ đến với các class dropdown trong bootstrap 4. Hệ thống class dropdown sẽ kết hợp với navigation để có thể làm các loại menu cao cấp và phức tạp hơn hoặc các khối dữ liệu ẩn hiện, xổ xuống trong website.

  • Posted by Admin
  • 2020-07-09 11:19:52