Tag: oop

MVC trong PHP

Trong bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với kiến trúc MVC trong PHP. Đây là một trong những khái niệm rất quan trọng bên cạnh Hướng đối tượng (OOP)

 • Posted by Admin
 • 2020-07-25 15:04:26

Từ khoá $this và self trong PHP

Cùng nhau so sánh hai từ khóa $this và self trong PHP để hiểu rõ hơn nhé các bạn.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 22:27:10

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp con có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp cha.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 22:08:35

Tính Kế Thừa - OOP PHP

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế thừa còn được gọi là lớp cha và lớp kế thừa được gọi là lớp con.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 22:03:14

Tính Đóng Gói - OOP PHP

Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức. Nói cách khác tính đóng gói cho phép kiểm soát quyền truy cập (và thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức của đối tượng (hoặc lớp) và đối tượng (hoặc lớp) con.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:59:15

Tính Trừu Tượng - OOP PHP

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:38:36

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, trừu tượng, khỏ hiểu và không cần thiết để học. Tuy nhiên việc nắm vững được tính hướng đối tượng trong lập trình PHP là một yếu tố quan trọng để người lập trình có thể viết được ứng dụng một cách hiệu quả.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-05 21:33:03