Tin Tức

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết với PHP và MySQL

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

 
Xem thêm...

Lưu dữ liệu xuống database bằng PHP

Lưu dữ liệu xuống database bằng PHP

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php để xử lý việc lưu bài viết trên MySQL database.

 
Xem thêm...

Tạo Form HTML tạo bài viết với PHP

Tạo Form HTML tạo bài viết với PHP

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang PHP với một form để người dùng có thể tạo bài viết. Xem thêm...

Thiết Kế cơ sở dữ liệu với mysql

Thiết Kế cơ sở dữ liệu với mysql

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu trữ dữ liệu

Xem thêm...

Mảng trong PHP

Mảng trong PHP

Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc nhiều mảng khác.
 
Xem thêm...

Vòng Lặp For trong PHP

Vòng Lặp For trong PHP

Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước.

 
Xem thêm...

Vòng Lặp While trong PHP

Vòng Lặp While trong PHP

Vòng lặp while trong PHP được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại khi một biểu thức điều kiện cho trước trả về giá trị là true.

Xem thêm...

Vòng Lặp trong PHP

Vòng Lặp trong PHP

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn code lặp đi lặp lại một số lần nhất định dựa trên giá trị trả về từ một điều kiện cho trước.

 

                Xem thêm...              

Câu Lệnh Switch - case trong PHP

Câu Lệnh Switch - case trong PHP

Câu lệnh switch trong PHP được sử dụng khi trong chương trình chúng ta cần lựa chọn để chạy một đoạn code trong một danh sách các đoạn code cho trước. Xem thêm...

Câu Lệnh IF, ELSE, ELSEIF trong PHP

Câu Lệnh IF, ELSE, ELSEIF trong PHP

Câu lệnh if (hay câu lệnh đều kiện if) trong PHP được sử dụng để thực thi một đoạn code cho trước khi và chỉ khi điều kiện trả về giá trị true.

 
Xem thêm...

Cấu Trúc Điều Khiển trong PHP

Cấu Trúc Điều Khiển trong PHP

Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình.

 

                Xem thêm...              

Hàm trong PHP

Hàm trong PHP

Hàm (hay function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình.

 

                Xem thêm...              

Toán Tử trong PHP

Toán Tử trong PHP

Toán tử trong PHP được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các biến hoặc các giá trị. Xem thêm...

Các Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

Các Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu được dùng phổ biến trong PHP như kiểu số nguyên, kiểu chuỗi, kiểu mảng, kiểu boolean và kiểu NULL.
 
Xem thêm...

Lệnh echo và print trong php

Lệnh echo và print trong php

Chúng ta có thể hiển thị dữ liệu ra màn hình bằng cách sử dụng echo hoặc print.

 
Xem thêm...