Tin Tức

Phông Nền (background) trong CSS

Phông Nền (background) trong CSS

Các thuộc tính về phông nền (background) trong CSS được sử dụng để thiết lập hiệu ứng phông nền cho phần tử HTML trên trang web Xem thêm...

Box Model trong CSS

Box Model trong CSS

Mỗi phần tử HTML của trang web được mô phỏng (model) giống như một chiếc hộp hình chữ nhật được hình thành từ bốn thành phần:

 • Nội dung phần tử.
 • Vùng Đệm (hay khoảng đệm).
 • Vùng viền.
 • Lề.
Xem thêm...

Xử lý văn bản trong CSS

Xử lý văn bản trong CSS

CSS cung cấp đa dạng các thuộc tính giúp chúng ta định kiểu hiển thị cho văn bản của phần tử HTML. Xem thêm...

Màu Sắc trong CSS

Màu Sắc trong CSS

Trong CSS có hai cách khác nhau để xác định màu sắc được sử dụng đó là:

 
Xem thêm...

Font chữ trong CSS

Font chữ trong CSS

CSS cung cấp các thuộc tính liên quan đến phông giúp chúng ta có thể dễ dàng thiết lập họ phông chữ, kích thước phông chữ, độ đậm của phông chữ và kiểu phông chữ sử dụng trên trang web.

 
Xem thêm...

Bộ Chọn trong CSS

Bộ Chọn trong CSS

Bộ chọn CSS được sử dụng để chọn ra phần tử HTML trên trang.

 
Xem thêm...

Cú Pháp trong CSS

Cú Pháp trong CSS

Mã CSS bao gồm một hoặc nhiều quy luật khác nhau:

 

                Xem thêm...              

Chèn Mã CSS trong HTML

Chèn Mã CSS trong HTML

Để chèn mã CSS vào trang HTML chúng ta có thể thực hiện theo ba cách khác nhau:

 • Chèn mã CSS nội dòng hay inline CSS.
 • Chèn mã CSS nội bộ hay internal CSS.
 • Tham chiếu đến tập tin CSS bên ngoài hay external CSS.
Xem thêm...

CSS Là Gì

CSS Là Gì

CSS (viết tắt của từ Cascading Style Sheet) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để tạo bố cục, trang trí, thiết lập màu nền, màu chữ, kích thước... cho trang web.

 
Xem thêm...

Từ khoá $this và self trong PHP

Từ khoá $this và self trong PHP

Cùng nhau so sánh hai từ khóa $this và self trong PHP để hiểu rõ hơn nhé các bạn. Xem thêm...

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp con có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp cha.

 
Xem thêm...

Tính Kế Thừa - OOP PHP

Tính Kế Thừa - OOP PHP

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế thừa còn được gọi là lớp cha và lớp kế thừa được gọi là lớp con.

Xem thêm...

Tính Đóng Gói - OOP PHP

Tính Đóng Gói - OOP PHP

Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức. Nói cách khác tính đóng gói cho phép kiểm soát quyền truy cập (và thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức của đối tượng (hoặc lớp) và đối tượng (hoặc lớp) con. Xem thêm...

Tính Trừu Tượng - OOP PHP

Tính Trừu Tượng - OOP PHP

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết.

 
Xem thêm...

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, trừu tượng, khỏ hiểu và không cần thiết để học. Tuy nhiên việc nắm vững được tính hướng đối tượng trong lập trình PHP là một yếu tố quan trọng để người lập trình có thể viết được ứng dụng một cách hiệu quả.

Xem thêm...