Thiết Kế cơ sở dữ liệu với mysql

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu trữ dữ liệu

Tạo Database

Trong khóa học này chúng ta sẽ học cách xây dựng một ứng dụng viết blog do đó chúng ta sẽ tạo một database với tên là blog. Để tạo database trên máy local bạn khởi động MySQL Client (nếu bạn đang ở trên server bạn có thể làm điều này thông qua kết nối SSH tới server) và chạy câu lệnh sau:

> CREATE DATABASE blog;

Trường hợp bạn đã tạo và sử dụng một database với tên là blog trước đó thì bạn sẽ thấy MySQL báo lỗi không thể tạo database vì đã tồn tại. Trường hợp này bạn có thể
xóa database đã tạo bằng câu lệnh:

> DROP DATABASE blog;

Rồi sau đó chạy lại câu lệnh tạo database ở phía trên.

Tiếp theo, bạn sẽ cần chạy câu lệnh sau để lựa chọn database blog để làm việc:

> USE blog;

Tạo Bảng

Một trang blog sẽ có các bài viết. Do đó trên database bạn sẽ cần tạo một bảng để lưu trữ các bài viết. Chúng ta sẽ đặt tên bảng này là posts. Do các bài viết sẽ có tiêu đề và nội dung nên bảng posts sẽ cần có hai trường là title và content. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thêm vào trường id cho bảng này để phân biệt các bài viết với nhau. Trường id này sẽ là khóa chính của bảng.

Trên MySQL client bạn chạy câu lệnh sau để tạo bảng posts:

> CREATE TABLE posts(
  id integer(11) AUTO_INCREMENT,
  title varchar(255) NOT NULL,
  content text NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
);

Để kiểm tra lại cấu trúc của bảng vừa mới tạo bạn chạy câu lệnh:

> describe posts;

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id   | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| title  | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| content | text     | NO  |   | NULL  |        |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0,00 sec)

Như vậy chúng ta đã kết thúc việc tạo database và thêm bảng vào database. Trong bài học tiếp theo bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng PHP để lập trình một website có lưu dữ liệu trên database.