Lệnh echo và print trong php

Chúng ta có thể hiển thị dữ liệu ra màn hình bằng cách sử dụng echo hoặc print.

 

Câu Lệnh echo

Câu lệnh echo được sử dụng để hiển thị kết quả của một hoặc nhiều chuỗi ký tự, biến hoặc biểu thức toán học....

<?php
  echo "Xin Chào", "<br>";

  $name = "PHP";
  echo $name, "<br>";

  echo 1 + 2;
?>

 

Lưu ýecho là một cấu trúc được cung cấp sẵn (language construct) bởi ngôn ngữ PHP và không phải là một hàm. Do đó khi sử dụng echo chúng ta không cần đặt giá trị cần hiển thị bên trong cặp dấu ngoặc như khi gọi hàm.

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm và cách sử dụng hàm trong các bài học sau.

Để nối chuối lại với nhau chúng ta sử dụng dấu chấm .:

<?php
  echo "Xin Chào" . "<br>";

  $name = "PHP";
  echo "Xin Chào " . $name;
?>

 

Khi nối một chuỗi với một số (integer hoặc float) PHP sẽ tự động chuyển đổi giá trị số này về dạng chuỗi rồi thực hiện việc nối chuỗi như thông thường:

<?php
  $year = 2019;
  echo "Xin Chào " . $year;
?>

 

Câu Lệnh print

Câu Lệnh print được dùng để hiển thị giá trị của một giá trị dạng chuỗi, biến hoặc kết quả của biểu thức...

<?php
  $greet = "Xin Chào";
  print $greet;
?>

 

Tương tự như echo thì print cũng không phải là hàm do đó khi sử dụng câu lệnh print chúng ta không cần đặt giá trị cần in bên trong cặp dấu ngoặc ().

Khác Biệt Giữa echo và print

Khác với echo thì tại mỗi câu lệnh print chúng ta chỉ có thể in ra một giá trị. Nếu muốn in nhiều hơn một giá trị chúng ta cần sử dụng nhiều câu lệnh print.

Câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1 và chúng ta có thể gán giá trị này ví dụ gán nó cho một biến, trong khi câu lệnh echo thì không trả về giá trị nào.

<?php
  $result = print "Xin chào";
  echo $result;
?>

 

In Giá Trị Khác

Cả hai câu lệnh echo và print chỉ được sử dụng để in dữ liệu với kiểu dữ liệu dạng chuỗi (hoặc có thể chuyển đổi sang chuỗi). Để in các dữ liệu dạng khác chúng ta cần dùng các hàm khác trong PHP.

Hàm print_r()

Hàm print_r() (print readable) thường được dùng để hiển thị kết quả của một mảng.

<?php
  $arr = [1, 2, 3];
  print_r($arr);
?>

 

Lưu ý: Khác với echo và print thì print_r là một hàm. Do đó khi sử dụng bạn cần đặt biến hoặc giá trị cần in ra trong cặp dấu ngoặc đơn.

Hàm var_dump()

Hàm var_dump() được sử dụng với tất cả các giá trị thuộc bất cứ kiểu dữ liệu nào.

var_dump("Xin chào");
var_dump(100);
var_dump([1, 2, 3]);