Biến trong PHP

Biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong chương trình và giá trị của biến có thể được thay đối trong khi chạy chương trình.
 

Khởi Tạo Biến

Trước khi có thể sử dụng biến thì chúng ta cần khởi tạo biến. Trong PHP việc khởi tạo biến bao gồm đặt tên biến và sau đó gán một giá trị cho biến. Biến trong PHP được bắt đầu bằng ký tự $ và theo sau đó là tên biến.

<?php
  $hello= "Xin chào";
  $number = 5;
  $number = 10;
?>

 

Ở ví dụ trên chúng ta khởi tạo 3 biến là $hello$number. Trong đó giá trị của biến $number được thay đổi từ 5 thành 10.

Tên Biến

Trong PHP, tên biến có thể bao gồm chữ cái (in hoa hoặc in thường: Từ a->z hoặc từ A->Z) hoặc dấu gạch dưới _. Tuy nhiên tên biến phải được bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

<?php
$_number1 = 10;
$number_2 = 20;
$_number_3_ = 30;
echo $_number1, " ,", $number_2, " ,", $_number_3_;
?>

 

Bạn không thể bắt đầu tên biến bằng một chữ số (từ 0 -> 9). Đặt tên biến như ví dụ dưới đây là không hợp lệ:

<?php
  $1number = 100; // Báo lỗi
?>

Khi chạy đoạn mã trên bạn sẽ thấy chương trình báo lỗi cú pháp.

Kiểu Dữ Liệu Của Biến

PHP là ngôn ngữ kiểu động hay dynamic type. Điều này cho phép giá trị của biến có thể thay đổi kiểu dữ liệu ví dụ từ kiểu số sang kiểu chuỗi:

<?php
  $myVariable =100;
  echo $myVar, "<br>";
  $myVariable = "Hello";
  echo $myVar;
?>

Với các ngôn ngữ kiểu tĩnh hay static type thì chúng ta không thể làm được điều này và một biến khi được khai báo với kiểu dữ liệu là chuỗi thì chỉ có thể thay đổi sang một giá trị khác cũng phải là chuỗi.