Cú pháp PHP

Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>.


Thẻ bắt đầu và kết thúc file PHP

Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>. Ví dụ:

<?php
    echo "Xin chào";
?>

Với ví dụ trên chúng ta cũng có thể viết gọn lại thành một dòng như sau:

<?php echo "Xin chào"; ?>

Câu Lệnh

Câu lệnh (hay statement) trong PHP được tạo ra để thực hiện một tác vụ nào, một câu lệnh thường được viết trong một dòng và kết thúc bởi dấu ;.

Ở trên chúng ta đã làm việc với một câu lệnh dùng để in ra dòng chữ Xin chào:

<?php
    echo "Xin chào";
?>

Câu lệnh không nhất thiết phải in ra một cái gì đó mà đơn giản nó thực hiện một hành động nhất định. Ví dụ câu lệnh dưới đây được dùng để thực hiện phép toán cộng giữa 2 số:

<?php
    3 + 2;
?>

Ở ví dụ trên PHP sẽ chỉ thực hiện phép toán cộng 3 + 2 mà không in ra màn hình bất cứ thông tin gì. Tuy nhiên 3 + 2 ở đây vẫn được coi là một câu lệnh.

Chú Thích

Chú thích (hay comment) được dùng để giải thích tóm tắt nội dung hoặc mục đích của một hoặc một nhóm các câu lệnh.

Trong PHP bạn có thể viết comment theo 2 kiểu sử dụng ký tự // hoặc /* */ như sau:

<?php
// In ra màn hình chữ "Xin chào"
echo "Xin chào";
echo "<br>";
/*
Thực hiện phép toán cộng
*/
3 + 2;
?>

Với các chú thích có độ dài 1 dòng thì chúng ta thường dùng kiểu comment //. Ngược lại các chú thích nhiều dòng sẽ thường được viết sử dụng kiểu /* */,