Hướng dẫn - Thủ thuật

Hướng dẫn lazy loading image với javascript để tăng tốc độ website

Hôm nay Baobinh.net xin được viết một bài giới thiệu về việc lazy loading image trên website với javascript để các bạn hiểu tại sao nên sử dụng lazy loading và cách làm cho website của mình.

Trước tiên chúng ta cần hiểu Lazy loading là như thế nào?
- Lazy loading là làm chậm việc load ảnh trên website lại và hiển thị sau khi website đã được load hoàn toàn với mục đích giúp website chạy nhanh hơn và load ít dữ liệu hơn mỗi khi refresh trang hoặc trong lần đầu truy cập.
- Lazy loading được sử dụng nhiều trên các website có nội dung dài và nhiều ảnh, khiến cho website trở nên nặng nề và mất nhiều thời gian để load toàn bộ.
- Bản chất của Lazy loading là giấu hoặc không truyền thuộc tính src của ảnh, sử dụng 1 thuộc tính thay thế là data-src để lưu trữ đường link ảnh sau đó dùng javascript thay thế dữ liệu ngược trở lại vào thuộc tính src của ảnh sau khi toàn bộ văn bản đã được load xong.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với code demo:

Trước tiên chúng ta cần có thư viện Jquery. Cái này các bạn có thể lấy version mới nhất ở jquery.com hoặc dùng luôn:

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>

Tiếp theo HTML vẽ ảnh:
<img class="lazy" data-original="images/1.jpg" />
Thư viện Jquery Lazy loading để thực hiện việc lazy loading, tạo file jquery.lazyload.js với nội dung bên dưới hoặc có thể download, tham khảo thêm tại http://www.appelsiini.net/projects/lazyload:
/*
 * Lazy Load - jQuery plugin for lazy loading images
 *
 * Copyright (c) 2007-2013 Mika Tuupola
 *
 * Licensed under the MIT license:
 *  http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 *
 * Project home:
 *  http://www.appelsiini.net/projects/lazyload
 *
 * Version: 1.9.3
 *
 */

(function($, window, document, undefined) {
  var $window = $(window);

  $.fn.lazyload = function(options) {
    var elements = this;
    var $container;
    var settings = {
      threshold    : 0,
      failure_limit  : 0,
      event      : "scroll",
      effect     : "show",
      container    : window,
      data_attribute : "original",
      skip_invisible : true,
      appear     : null,
      load      : null,
      placeholder   : "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAANSURBVBhXYzh8+PB/AAffA0nNPuCLAAAAAElFTkSuQmCC"
    };

    function update() {
      var counter = 0;

      elements.each(function() {
        var $this = $(this);
        if (settings.skip_invisible && !$this.is(":visible")) {
          return;
        }
        if ($.abovethetop(this, settings) ||
          $.leftofbegin(this, settings)) {
            /* Nothing. */
        } else if (!$.belowthefold(this, settings) &&
          !$.rightoffold(this, settings)) {
            $this.trigger("appear");
            /* if we found an image we'll load, reset the counter */
            counter = 0;
        } else {
          if (++counter > settings.failure_limit) {
            return false;
          }
        }
      });

    }

    if(options) {
      /* Maintain BC for a couple of versions. */
      if (undefined !== options.failurelimit) {
        options.failure_limit = options.failurelimit;
        delete options.failurelimit;
      }
      if (undefined !== options.effectspeed) {
        options.effect_speed = options.effectspeed;
        delete options.effectspeed;
      }

      $.extend(settings, options);
    }

    /* Cache container as jQuery as object. */
    $container = (settings.container === undefined ||
           settings.container === window) ? $window : $(settings.container);

    /* Fire one scroll event per scroll. Not one scroll event per image. */
    if (0 === settings.event.indexOf("scroll")) {
      $container.bind(settings.event, function() {
        return update();
      });
    }

    this.each(function() {
      var self = this;
      var $self = $(self);

      self.loaded = false;

      /* If no src attribute given use data:uri. */
      if ($self.attr("src") === undefined || $self.attr("src") === false) {
        if ($self.is("img")) {
          $self.attr("src", settings.placeholder);
        }
      }

      /* When appear is triggered load original image. */
      $self.one("appear", function() {
        if (!this.loaded) {
          if (settings.appear) {
            var elements_left = elements.length;
            settings.appear.call(self, elements_left, settings);
          }
          $("<img />")
            .bind("load", function() {

              var original = $self.attr("data-" + settings.data_attribute);
              $self.hide();
              if ($self.is("img")) {
                $self.attr("src", original);
              } else {
                $self.css("background-image", "url('" + original + "')");
              }
              $self[settings.effect](settings.effect_speed);

              self.loaded = true;

              /* Remove image from array so it is not looped next time. */
              var temp = $.grep(elements, function(element) {
                return !element.loaded;
              });
              elements = $(temp);

              if (settings.load) {
                var elements_left = elements.length;
                settings.load.call(self, elements_left, settings);
              }
            })
            .attr("src", $self.attr("data-" + settings.data_attribute));
        }
      });

      /* When wanted event is triggered load original image */
      /* by triggering appear.               */
      if (0 !== settings.event.indexOf("scroll")) {
        $self.bind(settings.event, function() {
          if (!self.loaded) {
            $self.trigger("appear");
          }
        });
      }
    });

    /* Check if something appears when window is resized. */
    $window.bind("resize", function() {
      update();
    });

    /* With IOS5 force loading images when navigating with back button. */
    /* Non optimal workaround. */
    if ((/(?:iphone|ipod|ipad).*os 5/gi).test(navigator.appVersion)) {
      $window.bind("pageshow", function(event) {
        if (event.originalEvent && event.originalEvent.persisted) {
          elements.each(function() {
            $(this).trigger("appear");
          });
        }
      });
    }

    /* Force initial check if images should appear. */
    $(document).ready(function() {
      update();
    });

    return this;
  };

  /* Convenience methods in jQuery namespace.      */
  /* Use as $.belowthefold(element, {threshold : 100, container : window}) */

  $.belowthefold = function(element, settings) {
    var fold;

    if (settings.container === undefined || settings.container === window) {
      fold = (window.innerHeight ? window.innerHeight : $window.height()) + $window.scrollTop();
    } else {
      fold = $(settings.container).offset().top + $(settings.container).height();
    }

    return fold <= $(element).offset().top - settings.threshold;
  };

  $.rightoffold = function(element, settings) {
    var fold;

    if (settings.container === undefined || settings.container === window) {
      fold = $window.width() + $window.scrollLeft();
    } else {
      fold = $(settings.container).offset().left + $(settings.container).width();
    }

    return fold <= $(element).offset().left - settings.threshold;
  };

  $.abovethetop = function(element, settings) {
    var fold;

    if (settings.container === undefined || settings.container === window) {
      fold = $window.scrollTop();
    } else {
      fold = $(settings.container).offset().top;
    }

    return fold >= $(element).offset().top + settings.threshold + $(element).height();
  };

  $.leftofbegin = function(element, settings) {
    var fold;

    if (settings.container === undefined || settings.container === window) {
      fold = $window.scrollLeft();
    } else {
      fold = $(settings.container).offset().left;
    }

    return fold >= $(element).offset().left + settings.threshold + $(element).width();
  };

  $.inviewport = function(element, settings) {
     return !$.rightoffold(element, settings) && !$.leftofbegin(element, settings) &&
        !$.belowthefold(element, settings) && !$.abovethetop(element, settings);
   };

  /* Custom selectors for your convenience.  */
  /* Use as $("img:below-the-fold").something() or */
  /* $("img").filter(":below-the-fold").something() which is faster */

  $.extend($.expr[":"], {
    "below-the-fold" : function(a) { return $.belowthefold(a, {threshold : 0}); },
    "above-the-top" : function(a) { return !$.belowthefold(a, {threshold : 0}); },
    "right-of-screen": function(a) { return $.rightoffold(a, {threshold : 0}); },
    "left-of-screen" : function(a) { return !$.rightoffold(a, {threshold : 0}); },
    "in-viewport"  : function(a) { return $.inviewport(a, {threshold : 0}); },
    /* Maintain BC for couple of versions. */
    "above-the-fold" : function(a) { return !$.belowthefold(a, {threshold : 0}); },
    "right-of-fold" : function(a) { return $.rightoffold(a, {threshold : 0}); },
    "left-of-fold"  : function(a) { return !$.rightoffold(a, {threshold : 0}); }
  });

})(jQuery, window, document);

Code Javascript để gọi lazy loading cho ảnh với hiệu ứng fadeIn:

$(function() {
	$("img.lazy").lazyload({
		effect : "fadeIn"
	});
});
Xem demo: Tại đây

Tải full code hướng dẫn: Tại đây

Password giải nén: baobinh.net

 • Posted by
 • 2015-09-05 22:37:07