HTML - CSS - Javascript

Danh sách thẻ HTML ( update đầy đủ HTML 5 )

Danh sách tất cả các thẻ HTML, bao gồm cả các thẻ HTML 5 hỗ trợ và các thẻ đã bị loại bỏ.

1) Thẻ HTML cơ bản

Thẻ Mô tả chức năng
<!DOCTYPE> Xác định cho trình duyệt biết phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng
<html> Xác định một tài liệu HTML
<head> Xác định phần đầu của tài liệu HTML
(chứa các thẻ cung cấp thông tin cho trang web)
<title> Xác định tiêu đề của trang web
<body> Xác định phần thân của tài liệu HTML
(chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt)
<h1> - <h6> Tạo những đề mục quan trọng trong trang web
<p> Xác định một đoạn văn bản
<br> Chèn một ngắt xuống dòng
<hr> Tạo một đường kẻ phân cách nằm ngang
<!-- --> Xác định một đoạn chú thích

2) Thẻ HTML Formatting

Thẻ Mô tả chức năng
<abbr> Định nghĩa một từ viết tắt
<address> Xác định thông tin liên hệ của tác giả (hoặc chủ sở hữu) trang web
<b> Xác định đoạn văn bản được in đậm
<bdo> Điều hướng một đoạn văn bản được chỉ định
<big> Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ to hơn văn bản bình thường
<blockquote> Xác định một "đoạn trích dẫn" từ một website khác
<code> Xác định một đoạn văn bản mang ý nghĩa là các mã lệnh
<del> Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản
<em> Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng
<i> Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng
<ins> Tạo một đường gạch chân lên văn bản
<kbd> Xác định một từ (hoặc cụm từ) mang ý nghĩa là một phím hoặc tổ hợp phím
<mark> Đánh dấu màu nền nổi bật cho văn bản
<meter> Tạo phần tử có ý nghĩa giống như: thước đo, ổ đĩa, ....
<pre> Giúp cho nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình được giữ nguyên định dạng giống như trong lúc soạn thảo
<progress> Tạo một thanh tiến trình
<q> Xác định một câu trích dẫn ngắn
<s> Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản
<small> Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ nhỏ hơn văn bản bình thường
<strong> Xác định đoạn văn bản được in đậm
<sub> Tạo văn bản có kích thước nhỏ, nằm ở khoảng nửa dưới văn bản bình thường
<sup> Tạo văn bản có kích thước nhỏ, nằm ở khoảng nửa trên văn bản bình thường
<time> Đánh dấu những phần văn bản là: thời gian, ngày tháng, ngày lễ, ....
<u> Tạo một đường gạch chân lên văn bản
<wbr>

Ngắt bớt ký tự của một từ xuống dòng.

(trong trường hợp chiều rộng của phần tử không đủ để chứa hết từ đó)

3) Thẻ HTML Frames

Thẻ Mô tả chức năng
<frame> Xác định một khung trong một bộ khung
<frameset> Xác định một bộ khung
<noframes> Xác định một nội dung sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ thẻ <frame>
<iframe> Nhúng một trang web khác vào trang web hiện tại
 

4) Thẻ HTML Images

Thẻ Mô tả chức năng
<img> Chèn hình ảnh vào trang web
<map>
&
<area>
Tạo một bản đồ ảnh
<figcaption> Tạo một tiêu đề cho nội dung được đặt bên trong phần tử <figure>
<figure> Xác định một nội dung cần được tách biệt rõ ràng

5) Thẻ HTML Audio / Video

Thẻ Mô tả chức năng
<audio> Tạo một "trình phát nhạc" cho trang web
<source> Chỉ định tài nguyên cho trình nghe nhạc hoặc trình xem phim
<track> Chèn một bản phụ đề vào video
<video> Tạo một "trình xem phim" cho trang web

6) Thẻ HTML Links

Thẻ Mô tả chức năng
<a> Tạo một liên kết đến một tài liệu nào đó
(khi người dùng bấm vào liên kết thì sẽ được chuyển đến tài liệu đó)
<nav> Xác định một tập hợp các liên kết & thường được sử dụng kết hợp với CSS để tạo một thanh menu

7) Thẻ HTML Lists

Thẻ Mô tả chức năng
<ul> Xác định một danh sách không có thứ tự
<ol> Xác định một danh sách có thứ tự
<li> Xác định một "danh mục" trong danh sách

8) Thẻ HTML Tables

Thẻ Mô tả chức năng
<table> Xác định phần tử là một cái bảng
<caption> Tạo tiêu đề cho bảng
<th> Xác định phần tử là một ô tiêu đề trong hàng
<tr> Xác định phần tử là một hàng trong bảng
<td> Xác định phần tử là một ô trong hàng
<thead> Xác định những dòng nào thuộc "phần đầu" của bảng
<tbody> Xác định những dòng nào thuộc "phần thân" của bảng
<tfoot> Xác định những dòng nào thuộc "phần chân" của bảng

9) Styles and Semantics

Thẻ Mô tả chức năng
<style> Dùng để làm thùng chứa cho các đoạn mã CSS
<div> Nhóm các phần tử lại với nhau để tiện cho việc định dạng cũng như thiết kế bố cục của trang web
<span> Nhóm các phần tử nội tuyến lại với nhau để tiện cho việc định dạng CSS
<header> Xác định phần đầu của trang web
<footer> Xác định phần chân của trang web
<main> Xác định phần thân của trang web
<dialog> Tạo một hộp thoại
<summary>
&
<details>

Tạo phần tử có dạng:

"chỉ hiển thị tiêu đề còn chi tiết bị ẩn, khi bấm vào tiêu đề thì chi tiết mới hiển thị"

10) Meta Info

Thẻ Mô tả chức năng
<head> Xác định phần đầu của tài liệu HTML
(chứa các thẻ cung cấp thông tin cho trang web)
<meta> Cung cấp thêm "thông tin về trang web" cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm
<base> Xác định "đường dẫn cơ sở" trong trang web và kiểu mở liên kết mặc định

11) Programming

Thẻ Mô tả chức năng
<script> Dùng để làm thùng chứa cho các câu lệnh JavaScript
<noscript> Xác định một nội dung HTML sẽ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ JavaScript hoặc đã tắt JavaScript
<embed> Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web
<object> Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web

12) Thẻ Tạo Form

Thẻ Mô tả chức năng
<form> Bắt đầu một form dữ liệu
<input> Tạo một thành phần để nhập dữ liệu trong form
<radio> Dùng để tạo ô lựa chọn duy nhất trong danh sách các lựa chọn
<select> Dùng để nhúng một lựa chọn dropdown list nào đó vào trang web
 
<option> Dùng để tạo thêm các lựa chọn bên trong lựa chọn dropdown list
<button> Dùng để tạo nút bấm trên trang web