HTML - CSS - Javascript

Danh sách tag HTML ( update đầy đủ HTML 5 )

Danh sách tất cả các thẻ HTML, bao gồm cả các thẻ HTML 5 hỗ trợ và các thẻ đã bị loại bỏ.

Tag Description
<!--...--> Comment trong văn bản html (sẽ không hiển thị trên trình duyệt bộ phận bị html comment)
<!DOCTYPE> Định dạng văn bản
<a> Thẻ liên kết siêu văn bản
<abbr> Định nghĩa một chữ viết tắt hoặc viết tắt
<acronym> Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <abbr> thay thế.
Định nghĩa một từ viết tắt
<address> Xác định các thông tin liên lạc cho các tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu
<applet> Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <embed> hoặc <đối tượng> thay thế.
Định nghĩa một applet nhúng
<area> Xác định diện tích bên trong một bản đồ ảnh
<article> Định nghĩa một bài viết
<aside> Defines content aside from the page content
<audio> Định nghĩa một nội dung tiếng (audio)
<b> Định nghĩa chữ in đậm
<base> Định nghĩa đường dẫn gốc cho các đường link động như css, js trên website
<basefont> Không hỗ trợ trên HTML5. Dùng CSS thay thế.
Định nghĩa màu chữ, cỡ chữ,.. trong toàn văn bản
<bdi> Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<bdo> Overrides the current text direction
<big> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines big text
<blockquote> Defines a section that is quoted from another source
<body> Defines the document's body
<br> Defines a single line break
<button> Defines a clickable button
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<caption> Defines a table caption
<center> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines centered text
<cite> Defines the title of a work
<code> Defines a piece of computer code
<col> Specifies column properties for each column within a <colgroup> element 
<colgroup> Specifies a group of one or more columns in a table for formatting
<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls
<dd> Defines a description/value of a term in a description list
<del> Defines text that has been deleted from a document
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<dfn> Represents the defining instance of a term
<dialog> Defines a dialog box or window
<dir> Not supported in HTML5. Use <ul> instead.
Defines a directory list
<div> Defines a section in a document
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term/name in a description list
<em> Defines emphasized text 
<embed> Defines a container for an external (non-HTML) application
<fieldset> Groups related elements in a form
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content
<font> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines font, color, and size for text
<footer> Defines a footer for a document or section
<form> Defines an HTML form for user input
<frame> Not supported in HTML5.
Defines a window (a frame) in a frameset
<frameset> Not supported in HTML5.
Defines a set of frames
<h1> to <h6> Defines HTML headings
<head> Defines information about the document
<header> Defines a header for a document or section
<hr> Defines a thematic change in the content
<html> Defines the root of an HTML document
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<iframe> Defines an inline frame
<img> Defines an image
<input> Defines an input control
<ins> Defines a text that has been inserted into a document
<kbd> Defines keyboard input
<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms)
<label> Defines a label for an <input> element
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<li> Defines a list item
<link> Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets)
<main> Specifies the main content of a document
<map> Defines a client-side image-map
<mark> Defines marked/highlighted text
<menu> Defines a list/menu of commands
<menuitem> Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
<meta> Defines metadata about an HTML document
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<nav> Defines navigation links
<noframes> Not supported in HTML5.
Defines an alternate content for users that do not support frames
<noscript> Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts
<object> Defines an embedded object
<ol> Defines an ordered list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<output> Defines the result of a calculation
<p> Defines a paragraph
<param> Defines a parameter for an object
<pre> Defines preformatted text
<progress> Represents the progress of a task
<q> Defines a short quotation
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<s> Defines text that is no longer correct
<samp> Defines sample output from a computer program
<script> Định nghĩa một đoạn mã (dành cho các ngôn ngữ client)
<section> Định nghĩa một khu vực trong văn bản
<select> Định nghĩa một danh sách xổ xuống
<small> Định nghĩa chữ nhỏ hơn
<source> Định nghĩa nhiều nguồn đa nội dung (<video> and <audio>)
<span> Định nghĩa một phần của văn bản, chỉ bao phần nội dung nó chứa
<strike> Không hỗ trợ trong HTML5. Dùng <del> hoặc <s> thay thế.
Định nghĩa một text bị gạch ngang
<strong> Định nghĩa một đoạn chữ quan trọng
<style> Định dạng khu vực thông tin style cho văn bản
<sub> Định nghĩa một ký tự nhỏ ở dưới bên phải của ký tự
<summary> Định nghĩa một tiêu đề nhìn thấy cho thẻ <detail>
<sup> Định nghĩa một ký tự nhỏ nằm ở trên bên phải của chữ cái
<table> Định nghĩa một bảng
<tbody> Nhóm các phần trong thân bảng
<td> Định nghĩa một cell trong bảng
<textarea> Định nghĩa một trường nhập liệu có nhiều dòng
<tfoot> Nhóm các footer của bảng
<th> Định nghĩa một header của bảng
<thead> Nhóm các header của một bảng
<time> Định nghĩa thời gian, ngày
<title> Định nghĩa tiêu đề cho văn bản html
<tr> Định nghĩa một dòng của bảng
<track> Định nghĩa ra các track cho một video hoặc audio (VD 1 video có 2 track tiếng Việt và tiếng Anh)
<tt> Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản kiểu chữ dạng teletype
<u> Xác định văn bản cần phong cách khác nhau từ văn bản bình thường
<ul> Định nghĩa một danh sách có thứ tự
<var> Định nghĩa một biến
<video> Định nghĩa một video hoặc phim
<wbr> Định nghĩa một ngắt dòng trong văn bản dành cho một chữ quá dài

  • Posted by
  • 2015-08-26 16:16:59