Giao diện admin Flat Lab là giao diện phù hợp với các phần quản lý của một website hoặc một phần mềm quảng lý dựa trên nền tảng web. Giao diện được thiết kế trên nền boostrap, HTML5, CSS3 và Jquery.

Giao diện admin Flat Lab là giao diện phù hợp với các phần quản lý của một website hoặc một phần mềm quảng lý dựa trên nền tảng web. Giao diện được thiết kế responsive trên nền boostrap, HTML5, CSS3 và Jquery.