Notice (8): Undefined variable: news [APP/Controller/NewsController.php, line 163]
wamp server

Tag: wamp server

Cấu hình vhost trên wamp server

Trong bài này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào cấu hình Vhost trên wamp server để chạy một tên miền ảo trên máy tính cá nhân với mục đích giả lập môi trường tên miền thật.

  • Posted by Admin
  • 2016-02-01 22:48:10