Tag: if else php

Câu Lệnh IF, ELSE, ELSEIF trong PHP

Câu lệnh if (hay câu lệnh đều kiện if) trong PHP được sử dụng để thực thi một đoạn code cho trước khi và chỉ khi điều kiện trả về giá trị true.

 

  • Posted by Admin
  • 2020-06-05 15:24:26